Displaying posts categorized under

Dagens Ord

Dagens Ord: Oljesand

Oljesand, også kalt tjæresand, oljeimpregnert sand, naturlig asfalt eller bituminøse bergarter, er en blanding av sand eller leire, vann, og spesielt tung råolje. Det må ikke forveksles med oljeskifer, som er innkapslet i bergarter. Konvensjonell råolje blir enkelt hentet opp fra grunnen ved å bore brønner ned i sedimenter der lett eller mellomtung olje er […]

Share/Bookmark

Dagens Ord: Tingretten

Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i prakis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to […]

Dagens Ord: Morarente

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt i tide. Bestemmelsene om morarente er gitt i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. også kalt Forsinkelsesrenteloven. Departementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten til en fast prosentsats pa. hvert halvår. Den skal […]

Dagens Ord: Pensjon

Folketrygdsystemet i Norge dekker behov i de fleste livsfaser. Som pensjonsordning dekker den alder ved alderspensjon og uførhet ved uførepensjon. De offentlige pensjonene administreres av NAV. NAV administrerer også dagpenger under sykdom (sykepenger), yrkesskadetrygd og attføringspenger av forskjellig slag. For å få full alderspensjon i Norge kreves det at en har bodd i landet i […]

Dagens Ord: Emisjon

Emisjon er utstedelse av verdipapirer, f. eks. aksjer eller obligasjoner. Aksjeemisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i selskapet har fortrinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer fra før, men dette […]

Dagens Ord: Konkurs

Dersom Vollvik er leser av bloggen tenkte jeg at en liten forklaring av ordet konkurs kunne være på sin plass i dag. Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner for gjennom salg å dekke inn fordringshavernes utestående. Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert […]

Dagens Ord: Chess Communication

Chess Communication er en norsk mobilnettverksoperatør eid av TeliaSonera, og som er tjenesteleverandør i sitt søsterfirma Netcoms GSM-nett. Chess har omtrent 500 000 kunder. Firmaet ble etablert av A-pressen i 1999 under navnet Infitel, men ble solgt til Idar Vollvik i 2002. Han slo firmaet sammen med operatøren Sense Communcations som var eid av Reitangruppen, som […]

Dagens Ord: Revaluering

Revaluering er, om det er en oppskrivning av et lands valuta, det motsatte av devaluering. Revaluering kan også dreie seg om å veksle over fra en gammel pengeenhet til en ny, for å forenkle prisfastsettelse og omregning til i forhold til andre valutaer. Normalt sett vurderes et lands valutaverdi i forhold til utenlandsk valuta eller […]

Dagens Ord: Realappresiering/realdepresiering

Realappresiering betyr at den reelle kronekursen styrker seg. Den reelle kronekursen styrker seg både som følge av en styrking av den nominelle kronekursen og en høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere. En realdepresiering betyr at den reelle kronekursen svekkes, noe som kan skje enten ved at norske priser/lønninger vokser saktere enn i utlandet, […]

Dagens Ord: Dobbel-dipp

Bekymringen for en dobbel-dipp resesjon har den siste tiden skapt bølger i aksjemarkedene og i tillegg sendt statsrentene ned i kjelleren. Men hva er egentlig en dobbel-dipp? Uttrykket spiller på at man på nytt opplever negativ økonomisk vekst, altså negativ vekst i bruttonasjonalprodukt. En resesjon (eller nedgang, tilbakegang) er i makroøkonomi normalt definert som et […]