Dagens Ord: Hollandsk syke

vindmølleBegrepet har vært flittig brukt i media i det siste, men hva referer man til når man snakker om den hollandske syke?

Hollandsk syke er et økonomisk problem et land står overfor når landet som følge av eksport av en naturressurs har avindustrialisert mer enn det som det viser seg å være forenlig med langsiktig næringsstruktur.

Fenomenet ble først observert i Nederland på slutten av 1970-tallet etter at landet hadde benyttet de store inntektene de fikk fra naturgassforekomstene de fant på 1960-tallet til en massiv ekspansjon av offentlig sektor med følgende avindustrialisering. Da inntektene fra gassforekomstene sank på slutten av 1970-tallet, måtte landet gjennom en smertefull omstillingsprosess. “Hollandsk syke” er med andre ord ikke fenomenet at et lands eksport av en naturressurs, fører til avindustrialisering som sådan. Syken er når et land må reindustrialisere som følge av at økonomien avindustrialiserte mer enn det som var forenlig med langsiktig næringsstruktur.

Termen Dutch disease, som er det engelske ordet for fenomenet, skal første gang ha blitt brukt av The Economist i 1977.

Blant andre Gjedrem hevder at norsk økonomi ble rammet av “hollandsk syke” på 1980-tallet . Bakgrunnen var at staten i tiåret før hadde forskuttert en sterk vekst i petroleumsinntektene. Velferdsordningene ble bygget ut. Som i Nederland bygget Norge ned konkurranseutsatt industri. Tilbakeslaget etter oljeprisfallet i 1986 ble vesentlig sterkere enn om landet hadde opprettholdt en større og konkurransedyktig industri. Norsk næringsliv tapte terreng i eksportmarkedene på slutten av 1980-tallet selv om det var høykonjunktur ute og mye ledige ressurser hjemme. Tradisjonell hollandsk syke – både den nederlandske og norske 80-talls-varianten – førte til høyere arbeidsledighet og ga store samfunnsøkonomiske tap.

Handlingsregelen og Oljefondet kan ses på som et forsøk på et institusjonelt svar på faren for “Hollandsk syke” i Norge.

Enkelte har hevdet at “Hollandsk syke” i Norge ikke vil komme som følge av for omfattende deindustrialisering, men som følge av at oljeinntektene gjør at velgerne og politikerne unnlater å gjennomføre ubehagelige, men på lang sikt nødvendige, reformer og prioriteringer.

Share/Bookmark

Comments are closed.