Dagens Ord: Konjunktur

En konjunktur er en generell betegnelse på det rådende aktivitetsnivået i en markedsøkonomi. Aktivitetsnivået måles ved bruttonasjonalprodukt (BNP) – bestående av en rekke økonomiske størrelser som f.eks. inflasjon, sysselsetting og konsum – og konjunkturen er gitt ved størrelsen på produksjonsgapet i forhold til BNP i en normal konjunktursituasjon.

Ved et positivt produksjonsgap er økonomien i en høykonjunktur, mens et negativt gap tilsier lavkonjunktur. Den økonomiske aktiviteten (og dermed konjunkturene) svinger over tid, som følge av kortsiktige forstyrrende elementer og skift i samlet etterspørsel etter varer og tjenester i økonomien. Disse «sjokkene» på etterspørselen vil ikke bli kompensert ved justeringer i lønninger og priser på kort sikt, fordi disse størrelsene må regnes som forholdsvis rigide, og vil dermed ikke tilpasses økonomien til enhver tid for å unngå konjunktursvingninger.

På lengre sikt vil derimot summen av høy- og lavkonjunkturer vise til en trend tilsvarende trendkurven til reelt BNP, og dermed følge BNP-veksten på lang sikt. En oppgangskonjunktur finner sted når veksten er større enn trendveksten for BNP, mens en lavere vekst tilsier en tilstand med nedgangskonjunktur. Fra et bunnivå i en lavkonjunktur kan man eksempelvis oppleve oppgang uten at man befinner seg i en høykonjunktur, og vice versa.

Share/Bookmark

Comments are closed.