Dagens Ord: Morarente

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt i tide.

Bestemmelsene om morarente er gitt i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. også kalt Forsinkelsesrenteloven.

Departementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten til en fast prosentsats pa. hvert halvår. Den skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik den er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle året, tillagt minst syv prosentpoeng.

Loven har særlige og noe lempeligere bestemmelser for beregning av rente når skyldneren er forbruker enn det som gjelder næringsvirksomheter.

Morarente er for 2010 8,75 %.

Share/Bookmark

Comments are closed.