Dagens Ord: Warranter

warranterWarranter har visse likheter med opsjoner, men noteres som et verdipapir på børs. Warranter har typisk en lenger løpetid enn opsjoner, og oppgjøret skjer i form av en kontant sluttavregning på bortfallsdagen. På det norske markedet utsteder Handelsbanken warranter på både aksjer og indekser som underliggende. Det utstedes både kjøps- og salgswarranter. Når man kjøper en kjøpswarrant, blir man ikke eier av aksjen. Man kjøper retten etter en viss dato, bortfallsdag eller forfallsdag, til å innløse warranten til en forhåndsbestemt kurs for den underliggende aksjen, innløsningsprisen. Kjøpswarrantens reelle verdi avhenger av at den underliggende aksjen når en viss kurs på warrantens bortfallsdag. Dersom den forhåndsbestemte aksjekursen ikke nås, blir warranten verdiløs. Salgswarrantens reelle verdi avhenger av at den underliggende aksjen ikke når en viss kurs på warrantens forfallsdag. Dersom den forhåndsbestemte aksjekursen nås, blir warranten verdiløs.

Warranten gir en gearing, dvs. en høyere avkastning enn den underliggende aksjen med samme kapitalinvestering, Med gearingeffekten øker også risikoen for et større kurstap, da gearingeffekten også virker i motsatt retning dersom den underliggende aksjen faller i verdi.

Den som kjøper en kjøpswarrant spekulerer i en verdiøkning i den underliggende aksjen, mens den som kjøper en salgswarrant spekulerer i et verdifall i den underliggende aksjen. Da warranten baseres på at den underliggende aksjen når en viss kurs på en forhåndsbestemt bortfallsdag, har warranten også en begrenset levetid, warrantens løpetid. Gearingeffekten i warranten er avhengig av hvor raskt den forventede sluttverdien på den underliggende aksjen oppnås eller eventuelt overskrides. Med gearingeffekten kan warranten gi en større avkastning på plassert kapital enn den underliggende aksjen gir mulighet til.

Share/Bookmark

Comments are closed.