Hvorfor tjener kvinner mindre penger?

Det er kanskje ikke ukjent at mannlige ingeniører og økonomer tjener bedre enn kvinnelige. Dette bekreftes av undersøkelsen gjennomført av Universum blant 1946 unge ingeniører og økonomer i Norge. Den viser at menn i denne gruppen tjener 415.000 kroner i året, mens kvinner i snitt tjener 367.500 kroner. Universum Communications har sett på hvorfor menn faktisk tjener mer enn kvinner. Deler av svaret finner vi i hvordan kvinner og menn tenker og hva de er opptatt av.

hvorfor tjener kvinner mindre?Jobber mer – vil bli sjef

Menn er i større grad enn kvinner opptatt av å bygge opp en god privatøkonomi og oppnå en ledende posisjon, kvinnene på sin side er mer opptatt av balanse mellom privatliv og karriere. En tradisjonell forklaring på lønnsforskjellene er at flere kvinner er deltidsansatte, men i undersøkelsen til Universum er tallmaterialet renset for alle som ikke jobber fulltid. Den faktiske arbeidsmengden kan heller ikke forklare de store forskjellene selv om menn i denne yrkesgruppen jobber ca 2 timer mer i uken. I snitt jobber menn 43,5 timer pr uke, mens kvinner jobber 41,7.

I undersøkelsen blir det spurt om hvilke frynsegoder de er opptatt av. Mennene svarer i stor grad at de er interessert i bonuser, opsjoner og andre økonomiske insentiver, mens kvinnene er opptatt av avspasering og andre frynsegoder som for eksempel vaskehjelp. Samtidig sier menn oftere at konkurransedyktig lønn er viktig, og at de er mer opptatt av å få en lederrolle nettopp for å tjene mer.

Kvinner som har født barn er mer opptatt av fleksitid, balanse mellom privatliv og karriere og en sikker arbeidsplass enn kvinner som ikke har født. Kvinner uten barn er på sin side mer opptatt av å lede prosjekter og å bygge seg opp en god privatøkonomi. Det kan altså virke som barnløse kvinner tenker mer likt menn når det kommer til økonomi.

Tall og statestikk viser at majoriteten av ansatte i offentlig sektor er kvinner, og det er en kjent sak at offentligansatte tjener mindre enn sine jevnaldrende kollegaer i det private gjør. Det at det er en større andel kvinner enn menn som velger seg til det offentlige vil kunne forklare noe av lønnsforskjellen mellom menn og kvinner. I undersøkelsen til Universum blir intervjuobjektene spurt om de har hatt fødselspermisjon, 88% av kvinnene har hatt, mot 62% av mennene. Samtidig sier 40% av kvinnene som har hatt permisjon at det har påvirket lønnen negativt, mens kun 6% av mennene med permisjon sier det samme. Nå er dette tall fra et par år tilbake, og permisjonsreglene har forandret seg noe. Menn er blitt gitt mulighet til å ta lenger permisjon, og uten at jeg vet svaret så kan kanskje dette gi seg liknende utslag på lønnen. Når det er sagt så vil et avbrudd på over ett halvt år være kritisk for en mindre bedrift, og selv om alle selvsagt ønsker og unner nybakte foreldre å gå hjemme så mye som mulig så må en også ta hensyn til at man setter bedriften i en veldig vanskelig situasjon. Jobber man i en mellomstor til stor bedrift, eller i det offentlige vil ikke et så langt avbrekk ha samme negative virkning, men i en mindre kompetansebedrift vil man kanskje bare ha en ingeniør eller økonom ansatt.

Blir kvinner bevisst forbigått i lønnskampen, eller gjør tankesettet om balanse mellom privatliv og karriere, vaskehjelp framfor bonus og vegring for å ta på seg lederroller at kvinnene naturlig setter seg i posisjoner hvor lønnen er lavere? Det er i hvertfall interessante tall som kommer fram, og særlig siden det her er fokusert på en “lik gruppe”. Er man ingeniør eller økonom har man i utgangspunktet de samme mulighetene til å velge karriere, og undersøkelsen er derfor litt skjermet fra den typiske “kvinneyrke”/ “mannsyrke” forklaringen.

Share/Bookmark

Comments are closed.