Gjør luft til penger

Siden mange av oss nå har lagt om til vinterdekk, henter jeg opp en eldre post. Har du sjekket lufttrykket i dekkene etter at du skiftet?

Mange av oss kjører bil, både jobb og privat. Har du noen gang tenkt over hva lite luft i dekkene har å si for din økonomi? Personlig har jeg tenkt at luftrykket var viktig å sjekke for å bedre kjørekomfort og sikkerheten.

La oss si at jeg på en typisk måned fyller drivstoff for 1200,-
Dette gjør jeg hver måned, i ett år. Hele tiden har jeg 1/2 bar mindre lufttrykk i dekkene enn angitt i bilens instruksjonsbok. Det er flere tall på hvor mye drivstoff forbruket øker, alt fra 3 til 15%, men jeg velger å moderere meg til å bruke 7% i mitt regnestykke.

På ett år vil jeg ha fylt drivstoff for 14400,-.
Dersom lufttrykket i dekkene hadde vært riktig, ville jeg klart meg med 13392,-.

Dette er en besparelse på 1008,- pr år og helt sikkert en besparelse for miljøet tilsvarende 10-12 trær (er det ikke det man måler i for tiden?).

Tilsvarende besparelse ville jeg hatt dersom jeg tok av skiboksen.
Ikke så mye penger det er snakk om? Dette er penger som man får ekstra, man jobber ikke for dem, og dersom man finner en 1000-lapp på gata så plukker man den opp og smiler litt ekstra resten av dagen!

Har DU sjekket lufttrykket i dine dekk?

Dagens Ord: Konkurs

Dersom Vollvik er leser av bloggen tenkte jeg at en liten forklaring av ordet konkurs kunne være på sin plass i dag.

Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner for gjennom salg å dekke inn fordringshavernes utestående. Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert av konkursloven. Et konkursbo, styrt av en bobestyrer, overtar forvaltningen av den konkursrammedes eiendeler ved åpning av konkurs. En eldre betegnelse er fallitt. Inntrigen i Bjørnstjerne Bjørnsons «En Fallit» (1875) bygger på rettstilstanden før 1860: Bankene kan ikke slå grosserer Tjælde konkurs, derfor må advokat Berent overtale ham til å gjøre oppbud.

Konkursretten reguleres i norsk rett særlig av konkursloven og dekningsloven, som begge er fra 1984. Også andre lover kan få betydning, først og fremst tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992 og panteloven fra 1980.

Et vilkår for å slå noen konkurs er at vedkommende er insolvent (Insolvens betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.). Dette er tilfelle dersom debitors faktiske og fremtidig forventede inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter (illikviditet) og det er heller ikke er mulig å oppnå dekning ved å selge alle debitors aktiva (insuffisiens). For at konkurs kan åpnes forutsettes det dessuten at begjæring om dette er kommet inn til retten. Debitor kan velge å selv slå seg konkurs, men som oftest vil begjæringen komme fra en fordringshaver. Å unnlate å slå seg selv konkurs (evt. å begjære gjeldsforhandling) vil i enkelte tilfeller kunne være straffbart, dersom den økonomiske situasjonen er prekær og debitor må forstå dette, jf. straffeloven § 284.

Slik gjennomføres en konkursbehandling

Bobestyrers oppgave er å skaffe midler til å dekke mest mulig av den konkursrammedes gjeld. Han må herunder undersøke om noen av debitors disposisjoner forut for konkursen kan være gjenstand for omstøtelse til fordel for kreditorfellesskapet. Det vil være opp til bostyreren hvordan dekningen skal foregå. Alternativet er gjerne å enten selge hele debitors virksomhet samlet (mest praktisk ved selskapskonkurs) eller å selge gjenstander hver for seg. Salg kan skje enten underhånden (dvs. på vanlig måte ved forespørsler i markedet) eller på offentlig auksjon. Enkelte krav har ved oppgjør prioritet foran (dekkes før) andre, især gjelder dette lønnskrav samt avgifts- og skattekrav. Lønn til arbeidstakere i et selskap som er konkurs, dekkes i oppsigelsestiden som definert av arbeidsmiljøloven eller gjeldende tariffavtale av NAV Lønnsgaranti. Ellers vil oppgjøret skje ved at det avregnes hvor stor del av kreditorenes samlede krav det er dekning for i boet (dividenden). Kreditorene vil så få dekket dividenden av sitt krav (f.eks. 25% av kravet dersom dividenden er på dette).

Kommer skyldnerens bo under konkursbehandling, har konkursboet rett til å tre inn i de gjensidig tyngende avtaler skyldneren har sluttet, og konkursboet trer uten særskilt vedtagelse inn i arbeidsavtale med arbeidstaker i skyldnerens ervervsvirksomhet.

Dersom det er udekket restgjeld ved konkursens avslutning blir denne ikke slettet, jf. dekningsloven § 6-6. Er det et selskap det er snakk om vil bortfall av restgjelden imidlertid likevel være realiteten, ettersom selskapet etter konkursen vil opphøre å eksistere, slik at det ikke lenger er noen å rette kravene mot. Unntak gjelder hvis det er snakk om et ansvarlig selskap, eller andre selskapsformer der deltakerne er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Her vil deltakerne vedbli å være ansvarlige for gjelden inntil den eventuelt foreldes eller faller bort på andre måter.

Så gjenstår det å se om Vollvik nok en gang reiser seg, jeg velger å sette mine penger på at han lander på beina denne gangen også…

Dagens Navn: George Soros

George SorosGeorge Soros, opprinnelig navn György Schwartz (født 12. august 1930 i Budapest) er en amerikansk finansmann og filantrop. Han stiftet Quantum-fondene sammen med Jim Rogers i 1969. Han vokste opp i Ungarn, og overlevde krigen trass sitt jødiske opphav. Soros utvandret til London i 1953, og videre til New York i 1956.

Sors ble kjent innen finansverden da han under valutauroen i 1992 tjente en milliard britiske pund på å ta posisjoner der han tjente penger dersom pundet svekket seg.

Mer nylig er han kjent for sin rolle i roserevolusjonen i Georgia. Han bevilget store summer til demokratenes kandidater før presidentvalget i 2004 for å hindre at George W. Bush ble gjenvalgt som USAs president. Soros driver stiftelsen Soros Foundation, som blant annet finansierer Open Society Institute. Soros startet sitt filantropiske arbeid i øst-Europa midt på 1980-tallet, for å støtte sivilsamfunnet mot det kommunistiske regimet.

Soros har skrevet flere bøker, blant annet Alchemy of Finance og The New Paradigm for Financial Markets. Begge bøkene drøfter vitenskapsfilosofi. Soros hevder at de naturvitenskapelige metodene som matematikk og statistikk kommer til kort i samfunnsfagene, som preges av at observatørene også er aktører. Deres evne til å observere klart blir dermed dårligere. Denne tendensen er særlig sterk innen finansverdenen, hvor prisene på finansaktiva påvirkes av hvordan de blir oppfattet av markedsaktørene. Samtidig blir oppfatningen påvirket av prisene. Denne mekanismen kaller Soros refleksivitet.

Formuen hans ble i 2008 anslått av Forbes til å være på over 45 milliarder kroner.

Sonos ga Norge råd om forvaltning av blandt annet oljefondet under en lunsj arrangert av Giske.

– Delvis har han en enorm kompetanse, ikke bare som investor, men også som analytiker. Han har skrevet flere bøker og er en ivrig samfunnsdebattant på det økonomiske området. Han har unik kunnskap om amerikansk økonomi, konjunkturer og politikk. Også er det den andre siden, filantropen. Han bruker mye av sine midler til å skape sosial utvikling og til å investere i miljøteknologi, og det synes jeg er spennende fordi det stemmer veldig overens med den norske strategien, sier Trond Giske.

Dagens Ord: Chess Communication

Chess Communication er en norsk mobilnettverksoperatør eid av TeliaSonera, og som er tjenesteleverandør i sitt søsterfirma Netcoms GSM-nett. Chess har omtrent 500 000 kunder.

Firmaet ble etablert av A-pressen i 1999 under navnet Infitel, men ble solgt til Idar Vollvik i 2002. Han slo firmaet sammen med operatøren Sense Communcations som var eid av Reitangruppen, som dermed ble deleiere i Chess. I 2006 solgte Vollvik Chess til det svensk-finske teleselskapet TeliaSonera for 1,6 milliarder NOK. Den største taperen i denne avtalen var Telenor, som mistet omtrent 600 – 800 millioner per år i trafikkinntekter fordi Chess flyttet sine kunder fra Telenor-nettverket til det TeliaSonera-eide NetCom-nettverket.

Chess er en nasjonal medspiller og ser det som en viktig oppgave å være en aktiv samfunnsaktør. Chess har en rekke avtaler med ulike samarbeidspartnere, men er også en stor bidragsyter som støtter mangfoldet og bredden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak som mange får gleden av.

At denne artikkelen kom nå, har selvfølgelig ingen ting med den pågående blogg konkurransen å gjøre…

Gi meg gjerne din stemme! Og legg gjerne igjen en kommentar når du først er inne og stemmer!

Kvitt deg med lånet raskere

Lyst til å bli kvitt lånet på halve tida? Klarte du å betale terminbeløpene for et par vintre siden, da renta var over sju prosent? Hvorfor fortsetter du ikke med det? Hvis du selv jekker opp terminbeløpet til det nivået, blir du både kvitt lånet mange år før tida, og sparer hundretusenvis av kroner. Eksempel: Du har lånt to millioner kroner. Med 30 års nedbetalingstid betalte du tidligere 13300 kroner månedlig. Med tre prosent rente betaler du nå “bare” 8400 kroner. Hvis du likevel beholder terminbeløpet på 13300, blir du kvitt lånet på halve tida og sparer over 250.000 kroner, justert for skatt og inflasjon!

En mer sannsynlig, langvarig boliglånsrente ligger nok mellom fem og seks prosent. Det vil si at du med et lån på to millioner kroner vil kunne avslutte lånet på drøyt 21 år, ni år raskere enn planlagt.

Billånsfellen

billånHar du billån med pant i bilen? Er renten steget mye etter at du tok opp lånet? Flere vil helt sikkert kunne svare ja på begge spørsmålene, og en skulle jo da tro at en refinansiering ville være på sin plass… Tenk om igjen! Det er nemlig nesten umulig å få refinansiert billånet – altså å få flyttet billånet fra en finansinstitusjon til en annen.

Et billån der du har sikkerhet med pant i bilen er veldig krunglete å flytte, fordi det innebærer at det skal flyttes et dokument fra en bank til en annen bank.

– Et billån der du har sikkerhet med pant i bilen er veldig krunglete å flytte, fordi det innebærer at det skal flyttes et dokument fra en bank til en annen bank. Og i tillegg skal det tinglyses i Brønnøysundregisteret. Det er ikke umulig, men bransjen gjør dette i svært liten grad, fordi det er veldig dyrt, sier Trond Nyhus, direktør for marketing i Santander Consumer Bank (som eier merkenavnet Elcon).

Han vurderer at det totalt vil koste rundt 2.000-3.000 kroner å flytte et billån med pant i bilen.

Vi lever i 2010, det å flytte et dokument fra et sted til ett annet er alt annet enn vanskelig. At det er dyrt pga tinglysning i brønnøysundregistret får så være, men det er ikke så dyrt at det ikke er god økonomi for lånetaker (dersom lånet er av en viss størrelse). Jeg ble gjort oppmerksom på dette i en forumpost på Pengevett, og vedkommende hadde sett en økning i renten fra 4% til 9,5%. Over en dobling i renten. Og dette er nok ikke et enkelt tilfelle, alle bilforhandlere push’er billån med lav inngangsrente. Leser man avtaleteksten så vil man fort se at den lave renten ikke er noe som varer evig, den følger heller ikke markedsrenten.
Så hva gjør man dersom man sitter med et billån hvor renten plutselig går i været? jo, man kontakter låneinstitusjonen. Det er lov å forhandle rente. Får du ikke den renten du ønsker, så forhandler du med låneinstitusjon nummer 2. Du bør kunne få tilbud om en bedre rente, og siden nye kunder alltid er kjærkomment bør du kunne forhandle om kostnaden ved å flytte tinglysingen.
2-3000 kroner, fordelt over lånets løpetid, blir fort spist opp av bedre rente.
Moralen er altså å sjekke billånsrentene godt og grundig før du velger lån. Fordi det er vanskelig å slippe ut av det dyre billånet etterpå… Har du mulighet til å legge bilen inn med sikkerhet i boligen, vil dette i de aller fleste tilfellene være rimeligste alternativ, bare husk at du da betaler bilen over 25-30 år, med mindre du velger å betale inn ekstra i tillegg til det du tjener på rentegevinsten.

Ta deg gjerne tid til å gi meg en stemme  og en kommentar i årets blogg konkurranse – takk

Dagens Ord: Revaluering

Revaluering er, om det er en oppskrivning av et lands valuta, det motsatte av devaluering. Revaluering kan også dreie seg om å veksle over fra en gammel pengeenhet til en ny, for å forenkle prisfastsettelse og omregning til i forhold til andre valutaer.
Normalt sett vurderes et lands valutaverdi i forhold til utenlandsk valuta eller gull. På grunn av høy inflasjon over lang tid (hyperinflasjon) bestemte Tyrkia seg for å revaluere sin valuta 1. januar 2005. Den norske krone ble revaluert med 5 prosent 16. november 1973.

Dagens Navn. Aung San Suu Kyi

Aung San Suu KyiAung San Suu Kyi (født 19. juni 1945 i Rangoon i Burma – dagens navn er Yangôn i Myanmar) er en aktivist for demokrati. I 1990 ble hun tildelt Raftoprisen. I 1991 ble hun tildelt Nobels fredspris in absentia og 6. desember 2000 Presidentens frihetsmedalje.

Hun er datter av general Aung San, som forhandlet fram Burmas selvstendighet fra Storbritannia i 1947, og som samme år ble myrdet av motstandere. I 1960 flyttet Suu Kyi til India da hennes mor ble utnevnt til ambassadør. Hun studerte ved Oxford i England fra 1964. Der møtte hun sin ektemann Michael Aris, som forsket på tibetansk kultur. De fikk to sønner, Alexander og Kim. Hun studerte også ved University of London.

Hun vendte tilbake til Burma i 1988 for å pleie sin syke og gamle mor. Mens hun var i Burma gikk sosialistpartets mangeårige leder, general Ne Win av. Aung San Suu Kyi engasjerte seg i massive demonstrasjoner for demokrati. Demonstrasjonene ble voldsomt slått ned på, og en ny militærjunta tok makten i landet. Aung San Suu Kyi var sterkt påvirket av Mahatma Gandhis prinsipper for ikke-vold, og engasjerte seg politisk i den demokratiske opposisjonen. I 1989 ble hun satt i husarrest. Hun ble tilbudt frihet om hun forlot landet, men avslo.

Militærjuntaen gikk i 1990 med på frie valg. I valget vant Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy (NLD) klart. Men militærjuntaen nektet å godkjenne valgresultatet, og ville ikke godkjenne Aung San Suu Kyi som ny statsminister.

I 1995 ble hun satt fri fra husarrest, men militærjuntaen gjorde det klart at dersom hun forlot landet for å besøke familien i Storbritannia, ville hun ikke få komme tilbake til Burma. Hennes ektemann og to sønner hadde hele tiden bodd i Storbritannia, og hadde ikke fått reise inn i Burma. Også da ektemannen Michael Aris ble kreftsyk i 1997 ble han nektet visum til Myanmar (Burma). Aung valgte å bli i Burma, og fikk aldri se sin ektemann igjen. Michael Aris døde i 1999. Hennes to sønner er fremdeles igjen i Storbritannia.

I de periodene hun har vært ute av husarrest, har hun ikke fått lov til å møte andre opposisjonelle ledere eller vestlig presse. Hun har trosset disse forbudene, og har hatt flere perioder med husarrest eller fengsel etter 1995 (fra september 2000 til mai 2002 og fra mai 2003 og fremover). I november 2005 erklærte militærjuntaen at de heller ikke ville løslate henne innen de neste seks månedene. Husarresten er senere blitt forlenget, og det var først etter et valg – der hun og hennes parti var forhindret fra å delta – at hun den 13. november 2010 ble erklært fri av de styrende generalene.

Les mer: VG 14.11.2010

Ta deg gjerne tid til å gi meg en stemme  og en kommentar i årets blogg konkurranse – takk

Keyword Winner: Testet

Jeg er ikke fremmed for å bruke noen kroner for å forbedre bloggen, faktisk har jeg donert noen kroner både til han som har laget “theme’et” jeg bruker på bloggen, og til et par andre av de som har laget plugins jeg benytter og har nytte av.

Jeg fikk et tips angående mine keywords, at de kunne vært bedre. Det er sikkert riktig (merk at det er tags og ikke keywords som viser under hver post, dette har jeg et autoprogram til å gjøre). Jeg legger litt jobb i keywords, men innser at det kunne vært gjort mer her. Ok, så hva gjør man da? jo man prøver en plugin som gjør jobben bedre. Jeg ble sterkt anbefalt keyword winner, og etter først å ha lagt lenken til programmet til min egen side (slik at jeg ble kreditert salget), så kjøpte jeg keyword winner. Prisen syntes jeg var stiv, men tanken var at dersom den gjorde jobben så mye bedre enn jeg selv klarte, så var det verdt det.

Noen vil kanskje si at det er dårlig kutyme å selv bli kredittert for eget salg, jeg burde ha latt den inntekten gå til han som tipset meg. Det kan jeg si meg enig i, men i dette tilfelle ga jeg altså provisjonen til meg selv.

Kjøpsprosessen: Heller dårlig, nettsiden er ikke riktig bygget, så man får rett og slett ikke nedlastningssiden etter man har handlet.

Support: Supporten var helt super, det skal de ha, jeg fikk filene sendt på mail så fort jeg henvendte meg for å fortelle om feil på nedlastningen.

Installasjon: Enkel, bruk av ftp

Erfaring: Etter å ha installert, fikk jeg tilgang til en enkel konfig meny, ikke noe hokus pokus, kun å legge inn Google API så var man i gang. Når jeg så skulle skrive en post, og gledet meg til å få god hjelp med keywords, så kom den første skuffelsen; scriptfeil, masse scriptfeil. Jeg tok igjen kontakt med support, og fikk spørsmål om jeg hadde PHP4 eller PHP5, et legitimt spørsmål. Jeg har php5. Deretter fikk jeg beskjed om at de måtte ha brukernavn/passord til bloggen for å se på problemet.. vel, det fikk de ikke. Dette resulterte i at de sendte en mail hvor de sa at de hadde resatt IP’en min (? wow). Nå skulle alt være i orden. Det var ikke i orden, men jeg tok for meg feilmeldingen, gjorde noen endringer, og fikk det til å fungere. Så en litt kronglete start må jeg vel si at det var. Når Keyword winner fungerte, var det klart for test. Jeg skrev meg en artikkel, og skulle gjøre den klar for publisering. Keyword winner var synlig under overskriften min, og jeg kunne klikke på en knapp der for å få opp hvordan overskriften min klarte seg i konkurransen med andre hos google. Mine overskrifter er på norsk, og stort sett så klarte overskriftene mine seg veldig bra (ingen konkurranse). De gangene Keyword winner kom med forslag var det en settningsoppbygging som ikke lignet noe som helst. Så jeg valgte å beholde min egen overskrift, som tross alt var uten konkurranse hos google. Så var det keywords, det burde jo bli en lek med keywords winner? Nei, Keywords Winner gjør bare det, altså sjekker overskriften mot google. Ikke noe mer. Med andre ord er Keyword Winner en overskriftsgenerator (basert på den overskriften du allerede har).

Konklusjon: Kommer vel ikke som noen overraskelse at dette her er penger ut av vinduet, bortsett fra at ved bruk av paypal og keywords winner sitt 60-dagers returrett system, så er det bare tid ut av vinduet. Jeg kan ikke, selv med all godvilje jeg har, anbefale Keyword winner til noen. jeg kan faktisk ikke tenke meg noen som har det behovet programmet forsøker å dekke.

Naivitet og grådighet

rådgivere“Jeg vil ha høy avkastning, men lav risiko.” Tanken om en god og risikofri avkastning har til enhver tid fristet mennesket, og denne karakterbristen utnytter bankene og finansrådgivningsselskapene. Mennesket er et dyr som har stor tillit til andre mennesker. Et råd oppleves mer troverdig i en samtale enn om du leser et råd i en bok eller avis. Antagelig vil de fleste oppleve investeringstipset naboen gir deg over hekken, som mer troverdig enn rådet fra en finansprofessor som du kan lese i avisen.

Bankene utnyttet denne menneskelige svakheten fullt ut gjennom salg av garanterte spareprodukter – produktene som skulle gi aksjemarkedets avkastning uten risiko. Ofte er produktene konstruert så innviklet at du umulig kan gjennomskue dem. Selv om finansprofessoren i avisen forteller at aksjemarkedets avkastning uten risiko er en umulighet, tror mange likevel på bankrådgiverens løfte. De stoler på at denne hyggelige, hjelpsomme og tillitvekkende bankrådgiveren er deres venn, selv om de innerst inne burde vite at bankrådgiveren selger spareprodukter og har sine budsjettmål.

En bekjent av meg ringte meg, nesten anpusten, og sa han måtte snakke med meg. Han hadde vært i banken, og via sin rådgiver hadde han fått en unik mulighet til å invistere på den japanske børsen. Det var et tidsbegrenset tilbud, og banken var villige til å låne ut 150.000,- til de som ville være med på denne unike muligheten. så sa han “som vi jo vet så kommer den japanske børsen til å gå i været snart…”, “hvorfor det”, “jo, altså, på grunn av yen og kina og usa og sånn”…. Han var så happy for denne muligheten at han ville gi meg den samme unike muligheten. Etter 15 minutter til på telefon så ble det ingen investering, hverken på han eller meg. Men det viser hvor lett det er for bankens selgere å spille på vår grådighet, og samtidig untytte den rollen de har ved å titulere seg som rådgiver.

Ofte følger naivitet og grådighet hånd i hånd. Grådigheten tilslører din sunne dømmekraft.

RÅD: Høy avkastning uten risiko er i strid med de fundamentale grunnlovene for investeringer. Får du et tilbud som høres for godt ut til å være sant, er det også tilfellet. Spør alltid deg selv: Hvorfor får jeg dette fantastiske tilbudet, og hvem har interesse av å gi meg det?

Og husk: Bankens rådgivere er selgere. De skal oppfylle bankens salgsmål. Avdelingslederen måler rådgiverens dyktighet i hvor mye produkter han selger. Likevel tror noen at rådgiverens oppdrag er å gi best mulig råd, ikke å selge produkter.